חדש באתר!
סל קניות...
 
 

מדיניות פרטיות

ידיעות אינטרנט מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה ובכללם אתר Big Deal (להלן: "אתר Big Deal"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר Big Deal. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת ידיעות אינטרנט במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר Big Deal טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך המלא, תעודת זהות (מוצפנת לאחר תהליך רכישה) כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל וידיעות אינטרנט תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. כך, לדוגמה, בעת ביצוע רכישה תתבקש למסור, בין היתר, את פרטי כרטיס האשראי שלך. שים לב שחיבור לאתר Big Deal באמצעות חשבון הפייסבוק של הלקוח (יוזר / משתמש הקצה), יעביר אל מאגר המידע מידע כפי שהנהלת פייסבוק תאשר ובכפוף להליך אישור שלך במסגרת פלטפורמה זו (פייסבוק), כדוגמת שמך המלא, תמונת פרופיל, טווח גילאי, מין, ומידע פומבי נוסף כדוגמת כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש בפייסבוק). בפרט נחדד כי הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב הרשמה לשירות שטעון הרשמה באתר Big Deal ובפרט רכישת מוצר או שירות דרך אתר Big Deal, ישמשו גם כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מאתר Big Deal (ידיעות אינטרנט) באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור. המכירה אינה מיועדת לסיטונאים אלא לרוכשים פרטיים לביג דיל שמורה הזכות לבטל רכישה סיטונאית אם היוודע לה בדיעבד להנחת דעתה שאכן מדובר ברכישה שנעשתה על ידי סיטונאי.

מאגר מידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר Big Deal, יישמרו במאגר המידע של ידיעות אינטרנט. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר Big Deal יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר Big Deal, העמודים שבהם צפית, ההצעות, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר Big Deal ועוד. ידיעות אינטרנט תשמור את המידע במאגרי המידע שלה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר Big Deal, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר Big Deal .
 • Big Deal, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את ידיעות אינטרנט לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לשם יצירת אזורים אישיים באתר Big Deal, שתוכל להתאים להעדפותיך.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר Big Deal והנפקת חשבוניות ו/או שוברי הנחה (כהגדרתם בתנאי השימוש של אתר Big Deal).
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר Big Deal לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את ידיעות אינטרנט לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אתר Big Deal רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מטעם מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, ידיעות אינטרנט לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך).
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר Big Deal.
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מסירת מידע לצד שלישי

ידיעות אינטרנט לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים מספקים (כהגדרתם בתנאי השימוש כאמור) שמפרסמים באתר Big Deal, , יועבר אל ספקים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ושמירת הקשר איתך כלקוח ישיר שלהם בקשר עם אספקת ו/או מימוש המוצר ו/או השירות שתרכוש מהם.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר Big Dealאו אילו מתנאי מימוש הספציפיים שרלבנטיים לאיזה מהרכישות שתבצע באתר Big Deal, או אם תבצע באמצעות אתר Big Deal, או בקשר עימו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה ידיעות אינטרנט רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • אם יתקבל בידי ידיעות אינטרנט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ידיעות אינטרנט;
 • בכל מקרה שידיעות אינטרנט תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • ידיעות אינטרנט תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות מקבוצת ידיעות אחרונות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו. ודוק, אותן חברות, יוכלו להשתמש במידע כאמור לשם השלמת תהליך הרכישה, ושמירת הקשר איתך כלקוח ישיר שלהם בקשר עם אספקת ו/או מימוש המוצר ו/או השירות שתרכוש מהם.
 • אם ידיעות אינטרנט תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies ו-Web Beacons

אתר Big Deal משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר Big Deal, לאימות פרטים, כדי להתאים את אתר Big Deal להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר Big Deal. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר Big Deal, מהיכן הגעת אל אתר Big Deal, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר Big Deal ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר Big Deal המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, וידיעות אינטרנט נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי אתר Big Deal יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר Big Deal. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר Big Deal יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר Big Deal, במקום בטוח. כמו כן, ידיעות אינטרנט נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר Big Deal. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר Big Deal, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. לצורך כך, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) בדפי אתר Big Deal. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר Big Deal וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים באמצעות קוד Google Analytics. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות כאמור, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן. לדוגמה, לגבי מערך הגשת הפרסומות של חברת Google בקישור זה.

הרשמה במסגרת צריכת מוצר ו/או שירות של צדדים שלישיים

יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שיאסף לגביך מידע כאמור, במסגרת צריכת חלק מהשירותים ו/או המוצרים שתרכוש באתר Big Deal ויסופקו על ידי הספקים (כהגדרתם לעיל). השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של הספקים כאמור ולא למדיניות הפרטיות של אתר Big Deal ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

אבטחת מידע

ידיעות אינטרנט מיישמת באתר Big Deal מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אתר Big Deal, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, ידיעות אינטרנט לא מתחייבת שהשירותים באתר Big Deal יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. בנוסף, אם המידע שבמאגרי ידיעות אינטרנט משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. ידיעות אינטרנט תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לידיעות אינטרנט לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר Big Deal - יוסיף להישמר בידיעות אינטרנט על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה ידיעות אינטרנט למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לידיעות אינטרנט לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

ידיעת אינטרנט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 
|   עסקים   |   תנאי שימוש   |   צרו קשר   |   מדיניות פרטיות   |   ביטול עסקה   |
לביטולי עסקה כדין יש לשלוח שם מלא, ת.ז ומס' הזמנה באחד מהאופנים הבאים:ביטול עסקה, דוא"ל:info@bigdeal.co.il או דואר רשום: ת"ד 1109 ראשל"צ עבור ביג דיל.
 
© כל הזכויות שמורות לאתר ביג דיל. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר ובנתוני המבצעים השונים
לרבות: הנחות על הופעות, הנחות על הצגות, קניה קבוצתית עבור מבצעי ספא, מסאז' בהנחה, כרטיסים מוזלים לארועים, הנחות לאטרקציות, קניות קבוצתיות למוצרי ספא,
הנחות למסעדות,קופונים,חוגים, סדנאות, קורסים, לימודי העשרה, קבוצות רכישה למוצרי תרבות ופנאי או מוצרים אחרים - ללא קבלת אישור מפורש בכתב.